fbpx

เงื่อนไขการรับประกัน

 

1. บริษัทรับประกันสินค้า ระยะเวลา 1 ปี และ รับประกัน 2 ปี สำหรับรุ่น บันไดอลูมิเนียม SANKI (LD-SK, LD-SKT) กับ บันไดรุ่นอลูมิเนียม Super Heavy Duty (LD-SHD) นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นต้นไป

2. ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จสินค้าและแสดงใบเสร็จทุกครั้งที่เข้ารับบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

3. การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด อันเป็นผลหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

                3.1 ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าฝ่า แผ่นดินไหว การก่อการร้าย

                3.2 ไม่รับประกันหากเกิดการจงใจ ขาดการดูแลรักษา อุบัติเหตุประมาณเลินเล่อและความเสียหายจากการขนส่ง

                3.3 ไม่รับประกันหากเกิดมีการซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไขสินค้าต่างๆ ให้ผิดมาตรฐานไปจากเดิม

                3.4 ต้องตรวจเช็คบันไดก่อนทุกครั้งต้องล็อคบานพับหรือตะขอก่อนการใช้งาน

                3.5 ห้ามวางบันไดบนพื้นที่ลาดเอียง

                3.6 ควรเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนไหนของบันไดสัมผัสสายไฟหรือบริเวณที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้า

                3.7 ควรยืนบริเวณกึ่งกลางขั้นบันไดโดยหันหน้าเข้าบันไดและไม่เอนตัวออกนอกบันไดและห้ามนั้งหรือยืนขั้นบนสุด

4. ในกรณีนี้ที่สินค้าเกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเคลมที่บริษัทโดยตรง หรือนำสินค้าไปเคลมกับตัวแทนจัดจำหน่ายที่ลูกค้าซื้อสินค้า และลูกค้าสามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์มาที่บริษัทได้ โดยลูกค้าต้องเป็นฝ่ายดำเนินการออกค่าขนส่งทั้งหมด

5. การรับประรับกันนี้ไม่รวมถึง รายการส่งเสริมการขายและของแถมใดๆ ทั้งสิ้น

6. การรับประกันสิ้นสุดทันทีเมื่อครบอายุประกันสินค้า

7. บัตรรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

8. บริษัทฯ ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่สึกหรอจากการใช้งาน

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ   โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำและศึกษาคำเตือนก่อนการใช้งานทุกครั้ง